0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Fender Stereo Amplifier Fender Champion 40 and 20 Amplifier gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 20
 
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Symbol błyskawicy ze strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika przed
nieizolowanym niebezpiecznym napięciem w środku obudowy urządzenia, którego wartość
wystarcza do porażenia człowieka prądem.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę użytkownikowi, że w instrukcji
obsługi znajdują się ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania).
1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2) Zachowaj niniejszą instrukcję.
3) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie z wytycznymi.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej szmatki.
7) Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nawiewy, piece lub inne urządzenia
(również wzmacniacze), które generują ciepło.
9) Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka
dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki
kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia
zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada
standardowi gniazdka, należy zwrócić się do elektryka z prośbą o jego wymienienie.
10) Kabel sieciowy ułóż tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi. Dotyczy to
zwłaszcza miejsc w pobliżu wtyczek, przedłużaczy i wyjścia z urządzenia.
11) Używaj wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta.
12) Używaj jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków,
stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem
zachowaj szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.
13) W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
14) Wykonywanie wszelkich napraw zlecaj jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek
sposób uszkodzone (dotyczy to także kabla sieciowego i wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się
przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie
nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.
15) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę kabla sieciowego z gniazdka.
16) Wtyczka kabla sieciowego powinna być łatwo dostępna.
17) OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
18) Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać
przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.
19) Należy zagwarantować minimalną przestrzeń 15,25 cm z tyłu urządzenia
niezbędną dla utrzymania prawidłowej wentylacji.
20) UWAGA – W przypadku wzmacniaczy montowanych w szafie wszystkie przewody i materiały powinny
znajdować się z dala od boków urządzenia, a przed wyjęciem urządzenia z szafy rackowej należy odczekać
2 minuty, pozwalając mu ostygnąć.
21) Wzmacniacze, systemy głośników oraz słuchawki (jeżeli znajdują się w zestawie) mogą generować
bardzo wysokie ciśnienie akustyczne będące w stanie spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie
słuchu. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania i regulacji poziomu głośności.
22) OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B na podstawie części 15 przepisów FCC.
Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie jest ono zainstalowane
i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia odbioru radiowego i
telewizyjnego. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie
powoduje szkodliwe zakłócenia działania usług komunikacji radiowej, które można wykryć, wyłączając i
włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń przez podjęcie następujących działań:
zmianę orientacji anteny odbiorczej; odsunięcie urządzenia od odbiornika; podłączenie urządzenia
do innego gniazdka, tak aby urządzenie i odbiornik znajdowały się w różnych obwodach. W razie
potrzeby należy zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
UWAGA: Firma Fender Musical Instruments Corporation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne
modyfikacje sprzętu, które mogą naruszać przepisy FCC i/lub powodować unieważnienie certyfikatów
bezpieczeństwa urządzeń.
23) OSTRZEŻENIE – W przypadku urządzeń z wewnętrznymi lub zewnętrznymi (akumulatorami) bateriami:
•Nie należy narażać baterii na działaniewysokich temperatur, np.światło słoneczne, ogieńi tym
podobne. •Nieprawidłowe włożenie/wymiana baterii może powodować ryzyko wybuchu. Wymieniaj
tylko na taki sam lub równoważny typ baterii określony w instrukcji lub na urządzeniu.
24) UWAGA – Przed dotknięciem/wymienieniem lamp próżniowych, odłącz urządzenie i pozwól mu
ostygnąć.
25) OSTRZEŻENIE – Przed podłączeniem wtyczki do sieci zasilającej zapewnij uziemienie. Przed odłączeniem
uziemienia wyjmij najpierw wtyczkę z gniazdka.
26) Urządzenia KLASY I (uziemione za pomocą wtyczki trzystykowej) podłącza się do gniazda sieciowego z
ochronnym złączem uziemienia.
27) OSTRZEŻENIE – Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz ze wzmacniaczem. Urządzenie należy
podłączyć do źródła zasilania (zasilacza) certyfikowanego przez organizację ds. bezpieczeństwa,
zatwierdzonego do użytku i zgodnego z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi wymogami prawnymi
dotyczącymi bezpieczeństwa.
ČESKYPOLSKI
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na to, že v zařízení se mohou
nacházet součásti pod "nebezpečně vysokým napětím", které může způsobit poranění elektrickým
proudem.
Vykřičník umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité informace týkající se
provozu nebo údržby (oprav) uvedené v dokumentaci přiložené k produktu.
1) Přečtěte si tyto pokyny.
2) Uschovejte tyto pokyny.
3) Věnujte pozornost všem upozorněním.
4) Dodržujte veškeré pokyny.
5) Nepoužívejte tento přístroj v dosahu vody.
6) Čistěte výhradně suchou textilií.
7) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, výdechy ústředního topení, kamna) nebo jiných přístrojů,
které vyzařují teplo (včetně zesilovačů).
9) Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má
dva kolíky s rozdílnou šířkou. Uzemňovací zástrčka má dva kolíky plus zemnicí kolík. Širší třetí kolík
zajišťuje vaši bezpečnost. Pokud zástrčka dodaná s produktem není vhodná pro vaši zásuvku, kontaktujte
elektrikáře, který v případě potřeby provede výměnu zastaralého typu zásuvky.
10) Napájecí kabel chraňte před pošlapáním, obzvlášť na místech poblíž zástrček, zásuvek a v místě, kde
kabel vychází z přístroje.
11) Používejte pouze příslušenství odpovídající předpisům výrobce.
12) Používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, držák nebo stůl odpovídající předpisům výrobce nebo dodaný
s přístrojem. Pokud používáte vozík, postupujte při převozu přístroje s nejvyšší opatrností. Jen tak
předejdete zraněním vzniklým při převrhnutí a pádu.
13) Odpojte napájení přístroje při bouřce nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
14) Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servisní zásah je nutný, pokud dojde k
jakémukoli poškození přístroje, např. poškození napájecího kabelu, vniku kapalin nebo cizích předmětů
do přístroje, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo zvýšené vlhkosti, nepracuje normálně anebo spadl na
zem.
15) Chcete-li přístroj úplně odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
16) Zástrčka napájecího kabelu musí zůstat vždy volně přístupná.
17) UPOZORNĚNÍ – Riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem snížíte tím, že přístroj nebudete
používat v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
18) Zabraňte, aby na přístroj kapala nebo stříkala voda, a zajistěte, aby na přístroji nebyly umístěné nádoby
naplněné kapalinami, např. vázy.
19) Při instalaci udržujte za přístrojem volný prostor minimálně 15,25 cm (6 palců), aby mohlo docházet k
dostatečnému odvětrávání a chlazení přístroje.
20) POZOR – U zesilovačů umístěných v racku dbejte na to, aby veškerá kabeláž a další materiál nebyly
umístěné po stranách přístroje. Před vyjmutím přístroje z racku ho nechte 2 minuty vychladnout.
21) Zesilovače, zvukové aparatury a sluchátka (pokud jsou součástí dodávky) mají schopnost vyzařovat
akustický tlak o značné intenzitě, což může vést k dočasnému nebo trvalému poškození sluchu. Proto při
nastavování úrovně hlasitosti postupujte velice opatrně.
22) UPOZORNĚNÍ FCC: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B
podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii a není-li použito v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových
komunikací. Neexistuje žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících
opatření: přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu, zvýšit odstup mezi zařízením a přijímačem,
připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu než využívá přijímač. Pokud budete potřebovat pomoc s
odstraněním rušení, kontaktujte prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika. Poznámka: Společnost
FMIC nenese odpovědnost za neoprávněné úpravy zařízení, které by mohly porušit směrnice FCC, nebo
neplatné certifikáty bezpečnosti výrobků.
23) UPOZORNĚNÍ – Zachování bezpečnosti u výrobků s integrovanými nebo externími bateriemi (napájecími
články): •Baterie nebo produkt, ve kterém jsou instalovány, nesmí být vystaveny nadměrnému působení
tepla, např. přímému slunci, ohni atd. •Při nesprávném zapojení/umístění baterie může vzniknout
nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie odpovídající typu uvedenému v návodu k použití produktu.
24) POZOR – Když se hodláte dotýkat lamp nebo je vyměňovat, odpojte přístroj od napájení a nechte ho
vychladnout.
25) UPOZORNĚNÍ – Předtím než připojíte přístroj k napájení, zapojte uzemnění. Předtím než uzemnění
odpojíte, přesvědčte se, že jste odpojili napájení.
26) Přístroj konstrukce třídy I (tříkolíkový napájecí kabel s uzemněním) musí být zapojen do napájecí zásuvky
s ochranným uzemněním.
27) UPOZORNĚNÍ – Používejte pouze adaptér AC/DC dodaný se zesilovačem. Zařízení je možné připojit
jen k adaptéru, který má bezpečnostní certifikace, je schválen k používání a splňuje místní a národní
bezpečnostní předpisy.
ČESKYPOLSKI