0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Fender Stereo Amplifier Fender Champion 40 and 20 Amplifier gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 20
 
SLOVENČINA
SLOVAK
SLOVENŠČINA
SLOV ENE
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Symbol blesku sošípovým hrotom vrovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa
naprítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vovnútri krytu výrobku, ktoré môže byť
dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník vrovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa naprítomnosť dôležitých
prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov vliteratúre priloženej kvýrobku.
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Uchovajte tieto pokyny.
3) Dbajte na všetky varovania.
4) Dodržiavajte všetky pokyny.
5) Nepoužívajte tento prístroj vblízkosti vody.
6) Čistite len suchou handričkou.
7) Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Neinštalujte vblízkosti žiadnych tepelných zdrojov ako sú radiátory, regulátory tepla, pece alebo iné
prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Nepodceňujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má
dve čepele, zktorých je jedna širšia ako druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací
hrot. Široká čepeľ alebo tretí hrot sú vybavením prevašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
dovašej zásuvky, poraďte sa ovýmene zastaranej zásuvky selektrikárom.
10) Chráňte napájací kábel predpošliapaním alebo pricviknutím najmä prizástrčkách, zásuvkách a vbode,
kde vychádza zprístroja.
11) Používajte len doplnky a príslušenstvo odporúčané výrobcom.
12) Používajte len svozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolíkom predpísaným
výrobcom alebo dodávaným spolu sprístrojom. Pripoužití vozíka buďte opatrní
počas presúvania zostavy vozík/prístroj, aby sa zabránilo zraneniu spôsobenému
prevrátením.
13) Odpojte tento prístroj odelektrického napájania počas búrok alebo keď ho nebudete používať dlhšiu
dobu.
14) Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, ako je napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky,
rozliatie kvapaliny alebo pád objektov naprístroj, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, nenormálna
prevádzka alebo pád prístroja.
15) Ak chcete prístroj úplne odpojiť odnapájania striedavým prúdom, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zosieťovej zásuvky.
16) Sieťová zástrčka napájacieho kábla musí byť ľahko dostupná.
17) VAROVANIE – Prezníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte tento prístroj
dažďu alebo vlhkosti.
18) Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, a zaistite, aby sa nazariadenie
neumiestňovali žiadne objekty naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
19) Zaprístrojom nechajte aspoň 15,25cm (6 palcov) neobmedzeného vzdušného priestoru naumožnenie
riadneho vetrania a chladenia prístroja.
20) UPOZORNENIE – Prizosilňovačoch zabudovaných doraku ponechajte všetku kabeláž a materiály mimo
bočných strán prístroja a predvytiahnutím zrakového obalu nechajte prístroj vychladnúť na2 minúty.
21) Zosilňovače,reproduktorové systémy a slúchadlá (ak sú vo výbave) sú schopné produkovať veľmi vysoké
hladiny akustického tlaku, ktorý môže spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pripoužívaní
buďte opatrní prinastavovaní a upravovaní hlasitosti.
22) VYHLÁSENIE OZHODE SPREDPISMI FEDERÁLNEJ KOMISIE PREKOMUNIKÁCIU - FCC (USA): Toto zariadenie
bolo testované a vyhovuje limitom predigitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto
limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu priinštalácii
vdomácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie
je použité vsúlade spokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie a neexistuje žiadna
záruka, že prikonkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie príjmu
rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby
sa pokúsil napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých znasledujúcich opatrení: preorientujte
alebo premiestnite prijímaciu anténu, zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom, pripojte
zariadenie dozásuvky vinom obvode ako je pripojený prijímač. Obráťte sa napredajcu alebo skúseného
rádio/TV technika, ak budete potrebovať pomoc sproblémom rušenia. POZNÁMKA: Spoločnosť FMIC
nebude zodpovedná zaneoprávnené úpravy zariadenia, ktoré by mohli porušiť pravidlá FCC a/alebo zrušiť
platnosť bezpečnostných certifikátov výrobku.
23) VAROVANIE - Prezachovanie bezpečnosti výrobkov, výrobky svnútornými alebo externými (jednotky
batériových zdrojov) batériami: •Batérie a/alebo výrobok, vktorom sú nainštalované, sa nesmú
vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne. •Môže nastať
nebezpečenstvo výbuchu, ak bude batéria nesprávne pripojená/vymenená. Vymieňajte jedine zarovnaký
alebo ekvivalentný typ batérií uvedený vnávode alebo navýrobku.
24) UPOZORNENIE - Preddotýkaním sa/výmenou elektrónok odpojte prístroj a nechajte ho vychladnúť.
25) VAROVANIE - Predpripojením zástrčky do siete zaistite jej uzemnenie. A priodpájaní uzemnenia sa
uistite, že odpájate až povytiahnutí zástrčky zozásuvky.
26) Prístroj skonštrukciou TRIEDY I (typ suzemnením strojhrotovou zástrčkou) musí byť pripojený dosieťovej
zásuvky sochranným uzemňovacím pripojením.
27) VAROVANIE - Používajte len AC/DC adaptér dodávaný sozosilňovačom. Prístroj musí byť pripojený
len kzdroju (adaptéru) certifikovanému bezpečnostnou agentúrou, schválenému napoužitie a
vyhovujúcemu príslušným miestnym a štátnym regulačným bezpečnostným požiadavkám.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Simbol strele s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika
na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" znotraj ogrodja izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da
bi človeku povzročila električni udar.
Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost
pomembnih navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje), ki se nahajajo v uporabniškem
priročniku, ki je priložen k izdelku.
1) Preberite ta navodila.
2) Shranite ta navodila.
3) Upoštevajte vse varnostne napotke.
4) Skrbno se ravnajte po vseh navodilih.
5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6) Čistite samo s suho krpo.
7) Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Ne nameščajte v bližini vira toplote, kot so radiatorji, grelna telesa, peči ali druge naprave (vključno z
ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
9) Ne uničite zaščite polariziranega ali ozemljenega električnega vtiča. Polariziran vtič ima dva različno
široka vtična lista. Ozemljen vtič ima dva vtična lista in tretji ozemljitveni rogelj. Širši vtični list ali tretji
ozemljitveni rogelj je namenjen za vašo varnost. Če se priloženi vtič ne prilega vaši vtičnici, se posvetujte
z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
10) Poskrbite, da nihče ne stopi na napajalni kabel ter da ne bo prepogiban, še posebej v bližini vtičev, vtičnic
in v točki, kjer izstopijo iz naprave.
11) Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo navaja proizvajalec.
12) Uporabljajte samo voziček, stojalo, stativ ali mizo, ki jo priporoča proizvajalec ali pa
ste jo kupili z napravo. Pri uporabi vozička bodite previdni pri premikanju vozička z
napravo, da se izognete poškodbam pri prevrnitvi naprave.
13) V primeru nevihte ali kadar je ne uporabljate dalj časa, napravo izključite iz napajanja.
14) Servisiranje prepustite kvalificiranemu servisnemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je naprava bila
na kakršen koli način poškodovana (na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič), če je po napravi bila
polita tekočina ali če je na njo padel kakšen predmet, če je naprava bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne
deluje pravilno ali če je naprava padla na tla.
15) Da napravo popolnoma izključite iz električnega napajanja, iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
16) Vtič napajalnega kabla mora biti vedno dostopen in delujoč.
17) OPOZORILO – Za zmanjšanje možnosti požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.
18) Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in poskrbite, da objekti napolnjeni s tekočino, kot so na
primer vaze, niso postavljeni na napravi.
19) Za napravo zagotovite najmanj 6 palcev (15,25 cm) neoviranega zračnega prostora in s tem omogočite
neovirano prezračevanje in hlajenje.
20) OPOZORILO – Pri ojačevalcih nameščenih na stojalih, poskrbite, da kabli in ostali materiali niso speljani
ob straneh naprave ter dovolite, da se naprava ohladi za dve minuti, preden je odstranite iz ogrodja
stojala..
21) Ojačevalci in sistemi visoko zmogljivih zvočnikov ter slušalke (če so priložene) lahko proizvedejo zelo visok
zvočni tlak, ki lahko povzroči začasno ali dolgotrajno poškodbo sluha. Med uporabo bodite previdni pri
nameščanju in uravnavanju nivoja glasnosti.
22) OBVESTILO O SKLADNOSTI S PREDPISI FCC: Pri preizkusu te naprave je bilo ugotovljeno, da naprava ustreza
omejitvam za digitalne naprave razreda B (v skladu s 15. delom Pravilnika FCC). Namen teh omejitev je
zagotoviti primerno zaščito pred škodljivi radijskimi motnjami v stanovanjskem okolju. Naprava lahko
ustvarja, uporablja in oddaja energijo radijskih frekvenc in lahko moti radijske signale, če ni uporabljana
v skladu z navodili. Nobenega zagotovila ni, da se motnje ne bodo pojavile pri določeni namestitvi. Če ta
napravo povzroča škodljive radijske motnje pri sprejemu radijskega in televizijskega signala, kar lahko
ugotovite tako, da napravo izključite in ponovno vključite, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje tako,
da sledi enemu ali večim od naslednjih ukrepov: preusmerite ali premestite sprejemno anteno, povečajte
razdaljo med napravo in sprejemnikom, napravo priključite na električni tokokrog, ki se razlikuje od
tistega na katerega je priključen sprejemnik. Posvetujte se z izkušenim RTV tehnikom, če potrebujete
pomoč pri odpravljanju motenj. OPOMBA: FMIC ne odgovarja za nepooblaščene spremembe na napravi,
ki lahko kršijo pravila FCC in/ali razveljavi varnostne certifikate izdelka.
23) OPOZORILO – Za zagotavljanje varnosti izdelka pri izdelkih z notranjimi ali zunanjimi baterijami
(skupki baterij) upoštevajte naslednja navodila: •Baterije in/ali izdelek v katerega so nameščene, ne
izpostavljajte povečani temperaturi, kot na primer soncu, ognju in podobno. • V primeru, da so baterije
nepravilno povezane ali zamenjane, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako
baterijo ali z baterijo enakega tipa, ki je navedena v uporabniških navodilih ali na izdelku.
24) OPOZORILO– Napravo iztaknite iz napajanja in dovolite, da se ohladi, preden se dotaknete ali poskušate
zamenjati elektronko.
25) OPOZORILO – Zagotovite ozemljeno povezavo preden priključite napajalni vtič v električno omrežje.
Pri izklopu ozemljene povezave poskrbite, da povezavo izklopite po tem, ko ste napajalni vtič iztaknili iz
električnega omrežja.
26) Naprava s konstrukcijo CLASS I (ozemljen tip s tretjim rogljem) mora biti povezana z vtičnico z zavarovano
ozemljeno povezavo.
27) OPOZORILO – Uporabljajte samo napajalni adapter, ki je priložen ojačevalcu. Ta naprava mora biti
povezana z izvorom električne energije (adapterjem), ki je certificiran s strani varnostne agencije in je
potrjen za uporabo ter je v skladu z lokalnimi in državnimi varnostnimi pogoji.
SLOVENČINA SLOVENŠČINA